Tuổi 25.

Richard Bui
Nov 13 · 3 min read

Bạn bè xung quanh thời cấp ba, thời đại học, nay cũng đã mỗi người một nơi. Người chọn quyết định học tiếp, người thì đi ra nước ngoài làm việc, người thì lại chọn xây dựng gia đình cũng từ rất sớm và đã có cuộc sống cũng gọi là ổn định rồi.

Ở cái tuổi 25 này có nhiều trăn trở, mọi thứ còn dang dở, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu, chưa có gì trong tay, bước chập chững vào đời một hai năm sau quãng thời gian sinh viên, có chút trải nghiệm, có chút va vấp, tiếp xúc nhiều kiểu người, và biết rằng mình là ai, vị trí nào, biết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời của mình.

Tuổi 25 không có nhiều bạn bè thân thiết. Những người bạn thân khi xưa hiểu ta nhất nay cũng đã lập gia đình. Những người bạn mới đến, đồng nghiệp, dù hàng ngày tiếp xúc nhưng cũng chẳng đủ thân và dành cho chúng ta thời gian để hiểu nhau, rồi cũng lại lướt qua nhau như những lượt khách ghé qua quán cafe vậy, chẳng đủ lớn để tạo ảnh hưởng.

Tuổi 25 cũng đã từng trải qua một hai mối tình. Cái thời tình yêu còn ngây thơ, trong sáng, chưa suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Người ta nói rằng, thời đôi mươi khi yêu thì đúng người, nhưng mà sai thời điểm. Gặp người con gái mình yêu thương, nhưng chẳng thể giữ họ bên ta đủ lâu. Và ở cái tuổi này, người ta ngại bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ yêu và sợ đổ vỡ.

Ở tuổi 25, người ta sợ nhất là 3 thứ:

“Sự ràng buộc, mất lòng tin ở chính mình và sống không mục đích.”

Tuổi 25, bản thân luôn muốn bứt phá khỏi vùng an toàn của mình nhưng tại vì sao ít người làm được điều này? Chẳng phải họ luôn nuối tiếc những gì đã qua mà mình chưa dám làm, chưa từng thử? Hay chỉ vì họ sợ nếu buông những hạt cát đó ra, họ sẽ chẳng còn gì trước biển? Và có lẽ họ sợ phải rời xa cái gọi là “vùng an toàn” của mình chăng?

Tuổi 25 dường như cái gì cũng lưng chừng. Chưa phải đã già, chẳng là trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải gọi là trưởng thành. Mọi quyết định ở tuổi này đều ảnh hưởng rất lớn tới con đường sau này.

Suy cho cùng, cuộc sống là chuỗi các sự lựa chọn. Đúng hay sai chỉ khi ta biết được kết quả của sự kỳ vọng, nhưng dẫu sao, nó cũng là hợp lý nhất trong những lúc chúng ta ra quyết định.

Cái tuổi lưng chừng, chênh vênh ở giữa những ngã rẽ cuộc đời. Thế nhưng chợt nghĩ ai rồi cũng sẽ trải qua tuổi 25, người ta làm được, chẳng nhẽ mình lại không làm được. Thời gian thì vẫn cứ trôi không để ta trì hoãn. Ta sẽ vẫn bước tiếp trên con đường mà ta đã chọn, mang trong mình một niềm tin: “sau đêm tối là ánh bình minh!”.

Viết cho sinh nhật tuổi 25, viết cho chuỗi ngày tháng đã qua.


Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội hôm nay vẫn lạnh và mưa nặng hạt, 21h00 13/11/2019

Richard Bui

Written by

Eager to Learn.| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade