37 Followers
·
Follow

Gần đây khi pentest một số ứng dụng thì tôi gặp phải 1 vài trong số đó sử dụng struts2 — đây là một java framework khá lâu nhưng vẫn đang được sử dụng nhiều trong phát triển ứng dụng java web. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store