Gần đây khi pentest một số ứng dụng thì tôi gặp phải 1 vài trong số đó sử dụng struts2 — đây là một java framework khá lâu nhưng vẫn đang được sử dụng nhiều trong phát triển ứng dụng java web. Ngày xưa khi đang làm ở công ty cũ, tôi vẫn phải thường xuyên tham gia dev cũng như kiểm tra secure coding của dev khác nên việc coding với struts2 thì không có gì lạ (code thằng này tốn công tốn sức vãi lun). …

Buxu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store