ហេតុអ្វីគេបង្កើត CryptoCurrency? (1)

ទុកលុយនៅផ្ទះ ៖ 
 អាចអស់នៅពេល ចោរលួច ចោរប្លន់ ឬក៏ ឆេះផ្ទះ។ 
ទុកនៅធនាគារ ៖ 
 អាចអស់នៅពេល ធនាគាររត់ ក្ស័យធន ឬក៏ ពេលមាន 
 បញ្ហាវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរ។

នេះជាកត្តាមួយដែលបានជំរុញអោយមានការបង្កើតឡើងនៅ លុយឌីជីថល គឺ #CryptoCurrency!

#CryptoCoinKh #Blockchain

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.