ហេតុអ្វីគេបង្កើត CryptoCurrency? (8)

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬក៏ ស្ថាប័នណាដែលមានបុគ្គលិកចេញទៅធ្វើការ ឬក៏ ប្រចាំការនៅបរទេសច្រើន គឺមានការលំបាក និងខាតពេលវេលាច្រើន ក្នុងការទទួលប្រាក់ខែ។

ដូច្នេះ គេបង្កើត #លុយអេឡិចត្រូនិច ដែលហៅថា #CryptoCurrency នេះឡើង ដើម្បីបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួល និង រហាស់ទាន់ចិត្តសម្រាប់ការបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកក្នុង និង ក្រៅប្រទេស ដោយមិនចាំបាច់ខាតពេលវេលាជាមួយនឹងធនាគារនោះទេ។

#CryptoCoinKh #Blockchain