ហេតុអ្វីគេបង្កើត CryptoCurrency? (2)

ការផ្ទេរលុយពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយ និង ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ ត្រូវចំណាយថ្លៃសេវាខ្ពស់ និងពេលវេលាច្រើនចាប់ពី២ថ្ងៃដល់១អាទិត្យ។
 បើសិនជាចង់ផ្ញើរតែ១០ដុល្លារ ឆ្លងប្រទេស នោះថ្លៃសេវាវាច្រើនជាងលុយដែលផ្ញើរទៅទៀត។ 
 សម្រាប់កម្មករ ឬអ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដែលចង់ផ្ញើររលុយបន្តិចបន្តួចទៅស្រុកកំណើត គឺមានបញ្ហាច្រើន។

នេះជាកត្តាមួយទៀត ដែលបានជំរុញអោយមានការបង្កើតឡើងនៅ លុយឌីជីថល គឺ #CryptoCurrency!

ព្រោះវាអាចអោយយើងផ្ញើរលុយឆ្លងប្រទេសបាន ដោយចំណាយសេវាតិចបំផុត និងលឿនបំផុត អាចត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះ។

#CryptoCoinKh #Blockchain

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.