ហេតុអ្វីគេបង្កើត CryptoCurrency? (3)

ការប្រមូលថ្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នផ្សេងៗ ជាទូទៅ គឺធ្វើតាម ធនាគារ ភ្នាក់ងារឯកជន ទៅប្រមូលដល់ផ្ទះ អតិថិជន ឬក៏ អតិថិជនត្រូវទៅបង់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័័នទាំងនោះ។
 វាបានធ្វើអោយខាតពេលវេលា និងមានការយឺតយ៉ាវ ពេលខ្លះ បង្កបញ្ហាទៅដល់អតិថិជនទៀត។
 ឧទាហរណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម Internet មួយ អោយអតិថិជនអាចបង់ប្រាក់តាមភ្នាក់ងារ ដូចជាវីង ឬក៏ ភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀត
ប៉ុន្តែ របាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះដាក់ទៅក្រុមហ៊ុន អាចមានការយឺតយ៉ាវ ដែលធ្វើអោយខាងក្រុមហ៊ុន អាចកាត់ផ្តាច់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន ដែលនៅជាបញ្ហាដល់សព្វថ្ងៃ។

នេះក៏ជាកត្តាមួយដែរ ដែលបានជំរុញអោយមានការបង្កើតឡើងនៅ លុយឌីជីថល គឺ #CryptoCurrency!

#CryptoCoinKh #Blockchain

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.