Bilgilendirme :)

Burag Hançer

Selamlar güzel insanlar,

2018'de 100'ün üzerinde yazı yazmışım (wuuhuu!) ve yıl sonu blog analizlerime girişince medium üzerindeki yazıların daha önce bahsettiğim gibi orijinal blog yazılarımı Google üzerinde “cannibalize” ettiğini fark ettim.

Teknik detayları burada yazmıştım, Medium üzerinde yazı yazıyorsanız bir okuyun derim.


Sonuç olarak Medium’daki 100'ün üzerindeki yazımı silme kararı aldım. Yazılarıma Yirmilerim bloğum üzerinden her daim ulaşabilirsiniz. Medium üzerinden de yine yayınlamaya devam edeceğim (belli aralıklarla silerek).

Yeni yılda da aynı hızla devam etmeyi planlıyorum. Yazılarımı animasyon ile anlattığım Youtube Kanalıma gitmeden bir göz atın derim…

Hepinize güzel bir yıl diliyorum!


İçeriklerim hoşuna gidiyorsa Yirmilerim’i sosyal medyada takip edebilirsin!

🎉Kişisel Gelişim Youtube Kanalı:https://www.youtube.com/c/yirmilerim

🔥 Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/yirmilerim/

🌍 Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/yirmilerim

📚 Blog: https://www.yirmilerim.com/

🌈 Haftalık Kişisel Gelişim Bülteni: http://eepurl.com/do729H

  Burag Hançer

  Written by

  Youtube Kanalım: https://www.youtube.com/c/yirmilerim

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade