#girisimciyenotlar

Burak Buyukdemir

Asla vazgeçmeyin.

Burak Buyukdemir

(En sevdiğim) Eğer bir yerden mesaj gelmesini bekliyorsanız işte bu ‘O’ mesaj şimdi ‘Başlayın’

Burak Buyukdemir
Burak Buyukdemir
Burak Buyukdemir

‘Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur.”

Galileo’ya da gülmüşlerdi.

Burak Buyukdemir
Burak Buyukdemir

Eğer denersen, her şey mümkün.

Burak Buyukdemir

--

--

Founding partner @etohum entrepreneurs, startups, angel investors, mentors

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store