#girisimciyenotlar II

Protokolun, hiyerarşinin, biat, itaat kültürünün olduğu yerde özgür düşünce olmaz, özgür düşünce yoksa inovasyon da olmaz.

If you’re going through hell, keep going. Winston Churchill

Burak Buyukdemir
Burak Buyukdemir

çok çalışmak ≠ başarı ≠ mutluluk

Burak Buyukdemir

Her ne yapabilir ya da hayal edebilirsen, başla ! Cesaretin içinde deha, güç ve sihir vardır.” GOETHE.

Practice does not make perfect. Perfect practice makes perfect.

--

--

Founding partner @etohum entrepreneurs, startups, angel investors, mentors

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store