Lise yıllarında yakın bir arkadaşım gitar öğrenmeye başlamıştı. Benim gitarım yoktu ama arkadaşımın evine giderek onunla birlikte ve onun gitarıyla gitar öğrenmeye başladım. Ona da bir arkadaşı öğretiyordu, o da bana öğretti ve bu şekilde gitar çalmayı öğrendim. Ailemin gitar alabilecek durumu yoktu ama içimdeki istek beni yaklaşık 4–5 yıl kadar gitarım olmadan gitar çalacak kadar müziğin içine itti.

Bu süre içinde kendi kendime öğrenme pratiğimle elime geçen her türlü telli enstrümanı (saz, ud, tambur vs) çaldım. Hatta işi ilerleterek üniversite yıllarında barlarda gitar çalıp para da kazandım.

Image for post
Image for post
Photo by Jefferson Santos on Unsplash

Ergenlik sonrası döneminden itibaren müziğe icra eden (ve çaktırmadan üreten) olarak girmiş oldum ve bunun bana çok büyük faydası oldu. …

Burak Ilgıcıoğlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store