Hepimizin ihtiyacı olan basit bir şekilde REST API nasıl hazırlanır bakalım.Github üzerinde typicode tarafından hazırlanmış, testler yapmak için kullanabileceğimiz bir server aslında.
Database yerine json dosya kullanan bu kod JavaScript üzerinde çalışıyor.
Vermiş olduğumuz db.json içerisine kullanmak istediğimiz veri setini yerleştirmemiz yeterli. json-server , db.json …

Burak Öztürk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store