Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
979

Gerçekten aktivistmişsin anladık. Git hackernews’te forklayın bu repoyu (bahsi geçen maillerin kopyalandığı) diye bas bas bağır (forklamak, kopyalamak gibi bir işlem. bilmeyenler için), gel burda “github’u da yasakladılar” diye yaygara çıkar. “Hiç bilmesek” yerdik. Gidin nerede oynuyorsanız oynayın aktivistçiliği, github’ı neden hedef haline getirdiniz?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.