Çin , Kore ve Japonya ihracatlarını arttırıp birbirlerinden pay kapmak için acımasızca para birimlerini düşürmeye dursunlar , Araplar petrol gelirlerini borçlanarak ödemeye başlayıp uluslararası borçlanma piyasalarına dahil olana kadar , Avrupalılar gerçekleri fark edip egolarını bırakana kadar ve Rusya da adam olana kadar ABD bildiğini okur !

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.