Başlayamayan Çocuk
Sarp Bozkurt
1683

Dokuz yıl önce “başlayan” biri olarak, hissiyatınızı çok iyi anlıyorum. Umarım işiniz sizi engellemeyecek şekilde büyür. Bir noktada engellemeye çalışıyor çünkü, kendimden biliyorum :) Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Like what you read? Give Burcin Ozkan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.