Burdur Hava Durumu

Burdur İklim ve Bitki Örtüsü; Burdur’da kara iklimi hüküm sürer. Yüksek dağlar, bölgeyi Akdeniz ikliminden ayırır. Yazlar sıcak, kışları çok soğuk geçer. Sıcaklık -16,7°C ile +39,6°C arasında seyreder. Senelik yağış ortalaması 443 milimetredir. Güneyde bu miktar fazlalaşır. Yağış kışın fazladır. Ovalar, ekili arâzi, sebze, bol meyve ağaçları ve gül bahçeleri ile süslüdür. Anlık Burdur hava durumu için buraya tıklayınız

Like what you read? Give Burdur da a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.