Burdur Merkez Mahalleleri

Burdur merkez mahalle forumu Burdur Mahalleleri Burdurda forum ve yaşam rehberinde halkın yaşadığı mahalle içerisi bilgi alışverişi sağlamak amacı ile oluşturuldu. Mahallesinde gereken istek ve talepleri kolayca oluşturulabileceği tartışabileceği forumu değerlendirebilirsiniz… Devamı…

Like what you read? Give Burdur da a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.