Burdur’da Tarihi Yerler

Burdur, tarihi çağlarda, doğuda İşavria, Lykonia, güneyde Pamphylia, batıda Likya ve Karya, kuzeyde Frigya ve Galatia bölgeleri ile çevrili olan Pisidya bölgesi sınırları içinde yer almıştı.

Burdur’un tarih öncesi (prehistorik) geçmişi Paleolitik Çağa uzanmaktadır. Yeşilova İlçesi Başkuyu Köyü’nde bulunan kaya resimlerinden Paleolitik Çağ insanının Burdur’da yaşadığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Paleolitik (700.000–15.000) ve Mezolitik (15.000–8.000) çağlara ait diğer buluntular yörenin değişik yerlerinde yapılan araştırmalarda elde edilmiştir. Devamı…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.