All users must understand the differences between endpoint and identity management. You must understand how to secure the endpoint and the infrastructure. Understanding all major components and the architecture of the product enables you to troubleshoot your own deployment.

Workspace ONE Overview

Workspace ONE includes areas for endpoint and identity management. Together, unifed endpoint management (UEM) and identity and access management make up a unified Workspace ONE console.

  • WS1 Console enables you to view and manage every aspect of your WS1 UEM deployment. …

In this article, as a continuation of the previous article, I’m going to try to show you how to configure and deploy restriction profiles and applications to your enrolled device.

Configuring a Device Profile for Windows 10

Profiles allow you to modify how the enrolled devices behave. In this section we configure and deploy a restrictions profile that we can verify has applied to the device later in the section.

In the upper-right corner of Workspace ONE UEM Console:

  1. Select Add and Select Profile.
Image for post
Image for post

2. Select the Windows icon.

VMware Workspace ONE lowers the cost of managing an organization’s Windows deployments, secures endpoints and data on any network across any application, and delivers peak user experience across any device.

In this article, I will try to explain how to create a basic user account and how to enroll a Windows 10 device into Workspace ONE UEM.

I briefly talk about Workspace ONE UEM. Workspace ONE UEM enables you to support every endpoint and every user from a single management console and helps ensure enterprise security at every layer.

Workspace ONE UEM Admin Console

First of all we need to login to the Workspace ONE UEM Admin Console. …

In this post, I will provide an overview of Horizon Pools.

Desktop Pools

Horizon Desktop Pool is a desktop collection that users can select when logging in using a Horizon Client or web browser.

When creating a pool, the goal should be to abstract the end user’s profile and apps from the desktop.

There are two types of pools.

  • Automated: vCenter VM Templates or snapshots are used to create a new desktop pool. The machines can be created when the pool is created. Automated pools support Instant Clones, LinkedClones, venter Virtual machines, Blast and PCoIP.
  • Manual: Manual desktop pools are a collection of existing vCenter Server VMs, physicalcomputers, or 3rd party virtual machines. …

In this post we will look at VMware Horizon 7 for beginners and those who want a single source of summary information.

VMware Horizon 7 is one of the VDI products that enables IT departments to run virtual machine (VM) desktops and applications in the data center and remotely deliver these desktops and applications to employees as a managed service.

This computer-within-a-computer strategy enables multiple VMs to be run per physical server core.

For administrators desktop and application management can be simplified and automated. …

Host profile özelliği host yapılandırmasını içeren bir profil oluşturmaktadır. Host yapılandırması ve uyumluluklar için otomatik ve merkezi bir mekanizma sağlar. Host profiles hostlara tek tek uygulanabildiği gibi clusterlara da uygulanabilmektedir. Host profile bilgileri genellikle tüm yapılandırma bilgilerini depolamak için yeterlidir ancak Auto Deploy kullanıldığında bazen kullanıcıdan girdi istenebilmektedir.

Host Profile Oluşturma & Düzenleme

o vSphere Web Client -> Home -> Policies & Profiles -> Host Profiles

o Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor: ‘Extract profile from a host’ ve ‘Import Host Profile’. Import edebileceğimiz bir host profilimiz yoksa, ‘Extract profile from a host’ ikonuna tıklayarak devam ediyoruz.

o Açılan pencereden hostu, host profile ismini ve açıklamasını yazıp Finish’e tıkladığımızda host profile oluşmuş ve uygulanmaya hazır hale gelmiş olacaktır. …

Aynı anda çok sayıda ESXi host yükleyebilmek için scriptleri kullanma, host profillerini kullanma birçok yöntem vardır. Auto Deploy Servisini kullanmak da bu yöntemlerden biridir. Şimdi Auto Deploy’un nasıl yapılandırıldığını ve yönetildiğini adım adım inceleyelim.

Auto Deploy Öngereksinimleri

ESXi yükleme işlemi için Auto Deploy’u kullanabilmek için aşağıdaki öngereksinimlerin karşılanmış olması gerekmektedir:

· vCenter Server

· Auto Deploy Service

· Image Builder Service

· DHCP Server

· DNS Server

· TFTP Server

· ESXi Image

· Syslog Server

· ESXi Coredump Service

· Host Profiles

· Sunucu donanımının ESXi kurulumu için gereklilikleri karşılandığından emin olunmalıdır.

· Sunucunun IP almak için DHCP Server’a ulaşabildiğinden emin olunmalıdır. …

Content packler vRealize Log Insight’a sorun giderme adına önemli bilgilerin eklenmesine yardımcı olmaktadır. Log Insight Content Pack’ten Marketplace’e girerek veya marketplace.vmware.com’dan content packlere ulaşılabilmektedir.

vSphere, VSAN ve vRealize Operations Content Packleri Log Insight ile birlikte gelir. NSX, vRealize Automation, vRealize Orchestrator, vRealize Business, Linux, Site Recovery Manager ve daha önce bahsettiğimiz ek çözümlerin content packleri de deploymenttan sonra eklenebilmektedir.

Image for post
Image for post
Marketplace Content Pack Görünümü

Content Packler ile neler yapılabileceğine dair birkaç örnek ise şöyledir:

vSphere Content Pack

vSphere Content Pack, vSphere ortamı hakkındaki ESX/ESXi logları, vCenter Server logları, vCenter eventaları,taskları ve alarmları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. …

vRealize Log Insight Mimarisi

SDDC’deki vRealize Log Insight’ın mimarisi, log mesajlarının toplanması için çeşitli kanallar sağlamaktadır. vRealize Log Insight clientları, ILB Virtual IP (VIP) adresine bağlanır ve vRealize Log Insight agent aracılığıyla syslog veya Ingestion API’sini kullanarak Log Insight’a logları gönderirler. Userlar ve adminler de kullanıcı arayüzünü veya API’yi kullanarak alınan loglarla etkileşime girerler. Logların NSX veya vRA üzerinden gönderilmesi için ise content packler kullanılır.

Image for post
Image for post

vRealize Log Insight master node ,worker node ve ILB gibi componentlerle işlevsellik, ölçeklenebilirlik ve high availability sağlamaktadır.

Master Node

  • Clusterda başlangıçta bulunmak zorunda olan node’dur.
  • Scale-out ve high available bir ortamda, master node worker nodeların eklenmesi veya çıkarılması gibi lifecycle işlemlerini gerçekleştirmektedir. …

vRealize Log Insight Genel Bakış

vRealize Log Insight (vRLI) fiziksel,sanal ve bulut ortamlarında makine öğrenmesine dayalı akıllı gruplama, yüksek performanslı arama ve troubleshooting ile log yönetimi ve analizi yapabilmemizi sağlayan oldukça etkili bir VMware çözümüdür.

vRLI standalone şekilde olabileceği gibi VMware vRealize Suite solution’ı olarak veya VMware Cloud Foundation ile birlikte de gelebilmektedir.

Log Insight, her tür makine tarafından üretilen log verilerini toplayarak gerçek zamanlı olarak monitör edebilmemizi sağlar. Bu veriler application logları, network traceleri, configuration dosyaları olabilir. Makine tarafından üretilen verilerin çoğu yapılandırılmamıştır. Dolayısıyla analiz edilmesi ve raporlanması zordur. …

About

Busra Mert

Solution Engineer @VMware

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store