VMware vSphere — Auto Deploy & Auto Deploy Configuration

Busra Mert
Jun 7 · 4 min read

Aynı anda çok sayıda ESXi host yükleyebilmek için scriptleri kullanma, host profillerini kullanma birçok yöntem vardır. Auto Deploy Servisini kullanmak da bu yöntemlerden biridir. Şimdi Auto Deploy’un nasıl yapılandırıldığını ve yönetildiğini adım adım inceleyelim.

Auto Deploy Öngereksinimleri

ESXi yükleme işlemi için Auto Deploy’u kullanabilmek için aşağıdaki öngereksinimlerin karşılanmış olması gerekmektedir:

· vCenter Server

· Auto Deploy Service

· Image Builder Service

· DHCP Server

· DNS Server

· TFTP Server

· ESXi Image

· Syslog Server

· ESXi Coredump Service

· Host Profiles

· Sunucu donanımının ESXi kurulumu için gereklilikleri karşılandığından emin olunmalıdır.

· Sunucunun IP almak için DHCP Server’a ulaşabildiğinden emin olunmalıdır.

· Auto Deploy image repository için yeterli miktarda depolama alanına sahip olunmalıdır.

Stateful Caching & Stateless Install

Stateless caching, öncelikli olarak birkaç hostun aynı anda önyükleme yaptığı durumlar için tasarlanmıştır. vSphere Auto Deploy stateless caching özelliği, host image’inin ön belleğe alınmasına(caching) izin verir. Localde önbelleğe alınmış image, yüzlerce hostun vSphere Auto Deploy sunucusuna aynı anda bağlanması durumunda ortaya çıkan bir tıkanıklığın önlenmesine yardımcı olur. Önyükleme işlemi tamamlandıktan sonra, ana bilgisayarlar kurulumu tamamlamak için vSphere Auto Deploy appliance’a bağlanır.

vSphere Auto Deploy stateful install özelliği, hostları ağ üzerinden yükleyebilmenizi sağlar. Böylece PXE boot altyapısı ayarlamalarına gerek kalmadan hostlara ağ üzerinden image profile sağlamanıza olanak tanır.

Bu konuyla ilgili detaylara ulaşmak isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

Auto Deploy ve Image Builder Servislerini Başlatma

Auto Deploy servisini başlatmak için izlenecek yol:

1. vSphere Web Client ile vCenter Server’a giriş yapılır.

2. vSphere Web Client Home sayfasında ‘Administration’a tıklanır.

3. System Configuration -> Services
Eğer birden fazla vCenter’ın kullanıldığı bir ortama bir sahipseniz, doğru vCenter’da işlem yaptığınızdan emin olun.

4. Auto Deploy Service ->Start

vCenter Server Appliance’da, vSphere Auto Deploy servisinin varsayılan başlatma ayarı ‘Manuel’ olarak ayarlanmıştır. Servisin otomatik olarak başlamasını istiyorsanız, Auto Deploy Service ->Edit Startup Type -> Automatic seçeneğini seçebilirsiniz.

vSphere Web Client Home Görünümü
Auto Deploy Servisi
Auto Deploy Servisi Başlatma Ayarları

Image Builder servisinin başlatılması için de 3. adımdan sonra Image Builder servisini seçilerek işleme devam edilir.

Auto Deploy servisinin aktifleşmesi için, servisler başlatıldıktan sonra Web Client’tan çıkılıp tekrar girilir. Web Client Home sayfasına Auto Deploy ikonunun geldiği görülecektir.

Auto Deploy TFTP Dosyalarının İndirilmesi

1. vSphere Web Client’ta vCenter Server’a bağlı iken, Home ikonu ® Gloabal Inventory List -> vCenter Servers seçilir.

2. İlgili vCenter -> Configure -> Auto Deploy’a tıklanır.

3. ‘Download TFTP Boot Zip’e tıklanarak TFTP yapılandırma dosyası indirilir ve zipten çıkarılır.

4. WinSCP kullanılarak bu yapılandırma dosyaları TFTP serverınızın dosyalarının bulunduğu konuma kopyalanır.

Auto Deploy DHCP Ayarları

· DHCP Server’a girilir ve ESXi Management IP Network’ü kullanmak üzere yapılandırılmış olan IP Scope seçilir.

· Her ESXi Host için IP rezerve etmek amacıyla ESXi Host’un MAC adresine DHCP rezervasyonu oluşturulur. Primary NIC’in MAC adresi kullanılmalıdır.

· DHCP Scope Option 66’da TFTP Server’ın IP adresi belirtilir.

· DHCP Scope Option 67’de boot file name belirtilir:

  • UEFI: snponly.efi.vmw-hardwired
  • BIOS: undionly.kpxe.vmw-hardwired

Not: DHCP’de IP rezerve edilen her host için DNS kaydı da oluşturulmalıdır.

vSphere Web Client üzerinden Auto Deploy Yapılandırması

· Import ESXi Image:

o vSphere Web Client ® Home ® Auto Deploy ® Sotfware Depot sekmesine gelinir.

o ESXi image upload etmek için yeşil yukarı ok işaretine tıklanır.

o ESXi image ismi ve image zip dosyasının bulunduğu konum girilerek image upload edilir.

o Upload işlemi tamamlandığında Software Depots sekmesinde import edilen image görünecektir.

· Auto Deploy Rule Oluşturma:

o vSphere Web Client ® Home ® Auto Deploy ® Deploy Rules sekmesine gelinir.

o ‘Deploy Rule’a tıklanır. ‘New Deploy Rule’ penceresinde,

§ Rule ismi girilir,

§ ESXi Host için pattern seçilir. Pattern’den kasıt ise örneğin Vendor’un Dell olmasıdır. Bunun için Pattern -> Vendor, Value -> Dell olarak girilir.

o Penceredeki bir sonraki adımda Host Profile seçimi yapılmaktadır. Host Profile bir sonraki konuda anlatılacaktır. Hostlara host profile uygulamak istemiyorsanız ‘Do not include a host profile’ kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer uygulamak istiyorsanız listeden uygulamak istediğiniz host profile’ı seçmelisiniz.

o Bir sonraki adım ise Host Location’ın ayarlanmasıdır. Host location ayarlamak istiyorsanız data center, folder ya da cluster seçimi yapmalısınız. Location ayarlamak istemiyorsanız ‘Do not include a location’ kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Son adımda tüm ayarları gözden geçirip Finish’e tıklandığında Auto Deploy Rule oluşturulmuş olacaktır.

· Auto Deploy Rule Aktifleştirme/Deaktifleştirme

vSphere Auto Deploy Rule oluşturulduktan sonra rule ‘inactive’ durumdadır. Rule’un etkili olabilmesi için aktifleştirilmesi gerekmektedir.

o Deploy Rules -> Activate/Deactivate Rules

o Açılan pencereden deploy rule seçilir -> Next -> Finish.

Busra Mert

Written by

I'm a computer engineer working as a consultant who specializes in core virtualization technologies.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade