VMware vRealize — Log Insight Content Packs

Busra Mert
May 28 · 2 min read

Content packler vRealize Log Insight’a sorun giderme adına önemli bilgilerin eklenmesine yardımcı olmaktadır. Log Insight Content Pack’ten Marketplace’e girerek veya marketplace.vmware.com’dan content packlere ulaşılabilmektedir.

vSphere, VSAN ve vRealize Operations Content Packleri Log Insight ile birlikte gelir. NSX, vRealize Automation, vRealize Orchestrator, vRealize Business, Linux, Site Recovery Manager ve daha önce bahsettiğimiz ek çözümlerin content packleri de deploymenttan sonra eklenebilmektedir.

Marketplace Content Pack Görünümü

Content Packler ile neler yapılabileceğine dair birkaç örnek ise şöyledir:

vSphere Content Pack

vSphere Content Pack, vSphere ortamı hakkındaki ESX/ESXi logları, vCenter Server logları, vCenter eventaları,taskları ve alarmları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. vSphere ortamını tek bir pencereden izlemeyi sağlayarak ortam hakkında detaylı bilgiyi kolayca elde edebilmeyi sağlar.

Çeşitli dashboardlar sayesinde;

- VM Snapshotları ile ilgili bilgileri,

- VM’lerin DRS ve HA gibi olaylarda nasıl hareket ettiğini,

- Kullanıcılar tarafından başlatılan değişiklikleri ve vSphere eylemlerini,

- vSphere cihazlarına kimlerin hangi konumlardan giriş yaptığını izleyebilmemize olanak tanır.

VSAN Content Pack

VSAN Content Pack de tüm VSAN ortamını tek bir panelden izlemeyi sağlamaktadır. Çeşitli dashboardlar yardımıyla ortamdaki problemler ve sebepleri kolaylıkla tespit edilebilir.

- VSAN clusterdaki hostların durum bilgileri, örneğin hangisi master hangisi değil,

- Disk group failureları

- Congestion

- Ortamın health durumunun görülmesini sağlar.

vRA Content Pack

vRA Content Pack bize vRA’deki eventlar,

− Errorlar gibi genel bilgiler sağlamakla beraber

− Tenant namelere göre tenant eventları,

− Belirli bir zamanda submit edilen Catalog Requestleri,

− Serviceler tarafından gönderilen Catalog Requestleri gibi detaylı bilgilere de kolaylıkla ulaşabilmemizi sağlar.

− Ayrıca user ve tenantlar tarafından yapılan loginler, user login failureları gibi authentication ile ilgili çeşitli bilgileri de elde etmemizi sağlar.

NSX Content Pack

NSX content pack ile

  • Network ortamındaki problemler,
  • Uyarılar örneğin hostname’e göre Logical router alertleri, tek bir panelden rahatlıkla görülebilir.
  • Logical switch, Distributed Firewall, Load Balancer gibi componentler ile ilgili detaylı bilgilere de kolaylıkla ulaşabilmemizi sağlar.

Bunlara örnek olarak da,

− Hostlar tarafından belirli bir zamanda kurulan connectionlar,

− LoadBalancer VIP Throughput’u,

− VIP concurrent connectionları, create edilen logical swtichler verilebilir.

Linux Content Pack

Linux content pack ile

− SSH eventlarını,

− Userlar tarafından gerçekleştirilen

− su/sudo eventlarını, hostların gerçekleştirdiği email eventlarını vb. bilgileri kolaylıkla elde edebiliriz.

Written by

I'm a computer engineer working as a consultant who specializes in core virtualization technologies.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade