Тиймээ чи чадахынхаа хэрээр хол зугтаарай..

Миний чамайг хүндлэх сэтгэл, чамд гаргах хайр энэрэл хүндээд байна уу? Хэцүү байна уу? Дааж чадахгүй юм шиг санагдаж байна уу? Би чамаас хариу нэхэх юм шиг санагдаж байна уу? Тийм үү? Тэгвэл чи чадах хэрээрээ хол зугт даа.. Надаас, энэ их хүндлэлээс минь, чиний талаарх сайхан бодол бүхнээс минь! Хүрч чадах, нуугдаж багтах тэр цэг хүртлээ зугт, гүй. Би ойлгоё! Бас баярлая. Юунд баярлаад байгаан гэж үү? Надаас нуугдах сэтгэлд чинь зүрх зоригт чинь талархая..

Хэнээс ч хариу нэхэлгүй хүндэлж хайрлаж байдаг сэтгэлээ дахин ухаарч, өөртөө бахархах сэтгэлдээ талархаж байна, чамд биш харин чамд гаргасан өөрийнхөө сэтгэлд.. Өөртөө талархая! Хүн шиг хүн болсон байгаагаа дахин ухаарч мэдэрч байгаадаа талархаж байгаа хэрэг!

Зугтдааа зугт, холын хол алсын алсад чамайг барьж чадахгүй алсад од.. Эндээс би өөрийгөө толидон чамд талархан сууя хол ч биш ойр ч биш.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.