Yusuf Toropov

Yusuf Toropov

Writer aka Brandon Toropov, author of the novel JIHADI: A LOVE STORY, published by Orenda Books. bit.ly/jihadi_novel