Brian Zheng

Brian Zheng

Enterprise IT Architect with Cloud Computing, Big Data and InfoSec focus