άλφα

Κοίτα στο βάθος! Η καρδιά μου σπαρταράει. Έξω απ΄τα νερά της Τερέζα. Τι περίμενες και συ….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.