Ένα ασφαλές άσυλο

Μα δεν μου πάει τίποτα καλά αυτές τις μέρες.

Εκείνη άλλαξε γειτονιά, η βουκαμβίλια μαράθηκε και αυτός ο αναθεματισμένος ο γκρίζος καιρός κρατάει απ’ το πρωί τη βροχή για άλλους.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.