Κατάβαση (part 1)

Και πρέπει τώρα τα βουνά μου να τ’ αφήσω

να κατεβώ και γω στην πεδιάδα

ελπίζω να την αντικρύσω

να περιστρέφεται ρουφώντας τη λιακάδα.


Ακόμα και αν αργήσω και τη χάσω

ο ίσκιος που χορεύει θα ‘χει μείνει

και αυτό το λίγο για να απολαύσω

είναι πολύ γιατί εμπεριέχει εκείνη.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.