Ονείρωμα του Bart

ονείρωμα του Bart

Γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι που σκάβουν στο μυαλό τους για να βρουν νερό. Αγγίζουν το κέντρο της ύπαρξης τους και μετά συνεχίζουν για να βγουν από την άλλη. Γιατί μόνο τότε θα είναι αυτό για το οποίο φτιάχτηκαν.

Ατελεύτητοι

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.