Ποτέ

Τι μου λέτε;

Να σιγήσουν τα όνειρα;

Να σβήσουν τα άστρα;

Να τραβήξω την κουρτίνα στον ουρανό;

Να γύρω τη λίμνη να στραγγίσει;

Και αν τα κάνω; Θα πάψει να στροβιλίζεται μέσα μου;

Και ποιός θα πάρει την ευθύνη της διαγραφής;

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.