Πρωταγωνιστής εν απουσία

Δεν έχω χρόνο να σκεφτώ.

Αλλά θα βρω σε λίγες μέρες.

Όταν τελειώσουν όλα αυτά και μπει η ζωή μου στο δρόμο που πασχίζει.

Και τότε θα σε σκεφτώ. Και θα δω γιατί η πρόθεση μου απέτυχε παγατωδώς.

Γιατί τα μυρωδικά μου σάπισαν στο βάζο σου και το όνομα μου κηρύχθηκε ανεπιθύμητο στους εναρκτήριους σου Κυριακάτικους παιάνες.

Like what you read? Give The Storyteller (Χ.Π) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.