Ταξίδι

Δεν έχω ζήσει ξανά τέτοια ομορφιά.

Βροχή, κεραυνοί ολούθε και το Γλυκό σου νοιάξιμο στα αυτιά μου «να προσέχεις»

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.