Υεττός

Αφύσικη η σκέψη σου.

Σάμπως ξέρω ποιά είσαι;

Αλλάζεις όψεις σε κάθε ακροματιά μου. Το παρελθόν μπορεί να σου μοιάζει, αλλά ανάγκη φωνάζει. Όχι το όνομα σου.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.