Υπερίσχυση

Μορφάζει το τέρας μέσα μου

γιατί δεν ξεύρει τον τρόπο πια να με νικήσει.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.