Χριστούγεννα από Οκτώβρη.

Τόσα κενά. Που να τα στοιβάξεις μόνο το Δεκέμβρη όλα κάτω από το δέντρο.

Το παιδί μέσα μας
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.