2 λέξεις μόνο

Όσα δε σου είπα ήρθε η ώρα να στα πω

τωρα που η ζωή έχει προκύψει.

Δεν έχω πια να φοβηθώ

όσα μου είπες με έχουν πια καλύψει.


Άκου και συ ένα τελάλη χωρίς φωνή

που έχασε τη νύχτα σε μια μέρα

και αν το νομίσεις αφορμή

2 λέξεις μόνο :ειρήνη, αγάπη, καλημέρα.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.