Aretha Franklin.. Natural Woman ‘ı söylerken çekilmiş

Blok zincir ve Müzik üzerine..

Blok zinciri teknolojisi küresel olarak müzik endüstrisini nasıl değiştirecek, benim en ilgimi çeken başlıklardan biri okumak için. Kaset, CD ve devamında internet üzerinden satın alınabilen veya sadece dinlenebilen albümler, şarkılar ile müzik endüstrisinin dijitalleşmesini yakından takip eden ve en hızlı adapte olan fanatiklerden oldum hep. Blok zinciri teknolojisinin getirdiği yenilikler, değişiklikler ve geliştirilen uygulamalar ile kullanım alanları her gün genişlerken müzik endüstrisinde de farklı gelişmeler oluyor. Blockchain News tarafından yayınlanan bir makaleyi okurken daha önce benzer bir kaç haber okuduğum bu konuda aldığım notları ve makalenin bir kısmını benim gibi müzik tüketimi meraklıları için paylaşmak istedim..

Müzik endüstrisinde bir kaç temel iyileştirmeye açık alan var. Maliyetlerin azaltılması ile telif ve kullanım haklarının takibi gibi ihlallerin azaltılması da bunların başında geliyor. Telif hakkı ihlali genellikle bir müzik illegal olarak indirildiğinde meydana gelir. Blok zincir teknolojisi ile telif hakkı ihlallerine hangi şarkının oynatıldığını ve kaç defa dinlendiğinin takip edebilmesi ve bu bilginin manipüle edilememesi sağlanabiliyor.Röportaj yapılan Kore’li K-Tune firmasının çözüm önerisi telif hakları üzerine tasarlanmış.

Bazı konularda iyiye doğru geliştirme yapılabilen teknolojilerin verimli kullanılması ve insanlarda bunlarla ilgili farkındalık yaratılması çok önemli. Teknolojiyi geliştirirken hep yapıcı-yıkıcı özelliklerine odaklanmalı..

Telif hakkı dağılımının ilk evresinde müzik üretiminde rolü yada emeği olan kişi yada tarafların haklarında bir fikir birliğine varması, ikinci evre ise, müzik satıldığında veya yayınlandığında telif hakkı dağılımının sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi. iTunes, Spotify, Pandora, Melon vb. şirketlerden toplanacak haklar için blok zincir teknolojisi ile ikinci evre için henüz entegrasyonlar ve adaptasyonlar başlamamış olsa da, ilk evre için çalışmalar başlatılmış. Üreticiler arasında fikir birliği sağlandığında bir otorite yada aracıya ihtiyaç duymadan blok zincir üzerinde bu veriler kaydedildiğinde ilk evrede sorun kalıcı ve değiştirilemez bir şekilde çözülebiliyor. Şimdi sırada müziğin tüketiminin verilerin değiştirilemediği platformlarda yapılmasında.. Çok yakında bu alanda geliştirilen uygulamaları duyacağımızdan eminim. Özellikle sanat alanında emeğe olumlu anlamda destek verecek bu uygulamaların geliştirilmesinin en büyük destekçilerindenim.

Bugün, ölümünden bir yıl önce Şikago’da verdiği son konserde canlı dinleme şansı bulduğum Aretha Franklin’i dinledim.. Size de bir tavsiye ile 2 şarkısını buraya bırakıyorum. Tek bir müzik platformunda bile 225 milyon kişinin dinlemiş olduğu “Respect” ve benim en sevdiğim şarkılarından biri olan “Natural Woman” ı dinleyin..

İşte böyle ölümsüz bir şey müzik..

Çağla GÜL ŞENKARDEŞ

Written by

CEO at MenaPay | Lecturer at Bahcesehir University | Academic Researches in Communication | True Supporter of Gender Equality | Mother of Twins

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade