Allianz Türkiye’de innovasyonu dışarıda arıyor

Çağlar Türkal
Mar 11, 2017 · 1 min read
Image for post
Image for post

Aşırı yoğunluktan biraz yazı ve girişim haberlerine ara vermiş oldum ama şu habere dayanamayıp ben de duyurayım istedim; sigorta sektörünün önemli firmalarından Allianz Türkiye, yeni ekonominin girişimleri ve şirketleri ile tanışmak istiyormuş. Allianz Türkiye, sigortacılık ve müşteri deneyimi alanındaki inovatif çözümler için girişimcilerden destek bekliyorlar. Aslında bildiğimiz hikaye; büyük kurumsal firmalar yapıları gereği inovasyona kapalılar ve yeni trend gereği inovasyonu ve dolayısıyla rekabetçiliği son samanlarda moda olduğu üzere girişimcilerin parlak zekaları ve sınırsız hayal gücünde arıyorlar.

Sen ve ekibin de Allianz Türkiye’nin bu inovasyon çağrısına katılabilir, yaratıcı fikir ve/veya mevcut girişiminle başvurunu yapabilirsin. Seçilen girişimler Allianz Demo Day gününde, Allianz Türkiye’nin üst yönetimine sunum yapacaklar. İşi alırlarsa bu girişim/ci için güzel bir iş fırsatı ve reklam olabilir.

Allianz Türkiye, aşağıdaki üç ana segmente odaklanıyor;

- Sağlık Sigortaları
— Hayat / Yaşam Sigortaları
— Allianz Yaşam Boyu Seninle!
Bilgi için; http://allianz.etohum.com
Son başvuru: 10 Nisan 2017


Originally published at Girişimcilik, Gelişim, Yaşam.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store