Etohum 2017 Yılı Girişimleri

Çağlar Türkal
Nov 12, 2016 · 1 min read
Image for post
Image for post

Etohumdan yeni bir haber var. 2017 yılı girişimleri bu yıl Aralık ayı içinde seçilecekmiş. Başvurlarla ön görüşmeler Kasım ve Aralık ayı içinde tamamlanacak. Bu yıl gelen başvurulardan belirlenecek kısa listedeki 100 girişim Aralık ayında seçim kuruluna sunum yapacaklar ve en son aşamada 15 girişim belirlenecek.

Başvuru için adres: http://basvuru.etohum.com

15 girişim Etohum Yatırımcı Kulubüne 2017 Ocak ayı içinde sunum yapacak. En iyi 15 girişim Şubat ayında yapılacak Startup Turkey konferansında ve Haziran ayında Etohum San Francisco toplantılarına katılabilecekler.


Originally published at Girişimcilik, Gelişim, Yaşam.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store