Etohum 2017 Yılı Girişimleri

Etohumdan yeni bir haber var. 2017 yılı girişimleri bu yıl Aralık ayı içinde seçilecekmiş. Başvurlarla ön görüşmeler Kasım ve Aralık ayı içinde tamamlanacak. Bu yıl gelen başvurulardan belirlenecek kısa listedeki 100 girişim Aralık ayında seçim kuruluna sunum yapacaklar ve en son aşamada 15 girişim belirlenecek.

Başvuru için adres: http://basvuru.etohum.com

15 girişim Etohum Yatırımcı Kulubüne 2017 Ocak ayı içinde sunum yapacak. En iyi 15 girişim Şubat ayında yapılacak Startup Turkey konferansında ve Haziran ayında Etohum San Francisco toplantılarına katılabilecekler.


Originally published at Girişimcilik, Gelişim, Yaşam.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.