FIT Zirvesi ve Girişim Pazaryeri’18

Çağlar Türkal
Jan 15, 2018 · 2 min read

2018'in ilk yazısına güzel bir haberle başlamak istiyorum. İzmir’de 22–25 Şubat 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de “Future Industrial Technologies’18” fuarı yapılacak. FIT Fuarı, Endüstriyel Otomasyon, Elektrik-Elektronik, Akıllı Binalar gibi güncel teknoloji alanlarını kapsıyor. TEKGİAD’da (Teknoloji Grişimcileri ve İş Adamları Derneği) pek çok üyemizin faaliyetleri ile örtüşen bu fuara kendi standımızla katılacağız. Bazı üyelerimiz kendi firma standları ile de yer alarak destek verecekler. Ama tabii ki esas haber bu değil :)

TEKGİAD olarak FIT fuarını düzenleyen Bileşim Fuarcılık desteğinde FIT fuarında, 23–24 Şubat 2018 tarihlerinde girişimcilere ve fuar ziyaretçilerine yönelik zengin etkinlikler düzenleyeceğiz. Öncelikle, 40 girişime stand veriyoruz ve girişimlerini, ürün/hizmetlerini fuar ziyaretçileri, potansiyel müşteriler ve yatırımcılara iki gün süreyle tanıtma imkanı sağlıyoruz. Bu girişimlerin TEKGİAD üyesi olması şartı da yok! Bu 40 girişim, fuarda özel bir alanda, ki biz “FIT Girişim Pazaryeri” diyoruz, yer alacaklar. Tüm Türkiye’den girişimciler başvurabilirler. Başvuru linki burada ve detaylı bilgi şurada.

Bununla da yetinmedik ve aynı tarihlerde (23–24 Şubat 2018) iki gün sürecek bir zirve etkinliği de düzenliyoruz; FIT Zirvesi. Güncel ve popüler konularda zengin bir içerikle hem bilgilerinizi tazeleyeceğiniz ve yenilerini öğreneceğiniz, hem de networking yapabileceğiniz bir ortam sunuyor olacağız. Konu başlıkları ne diye sorduğunuza eminim. Özetle; endüstri 4.0 dan akıllı depolara, 6 Sigma’dan çevik proje yönetimine kadar endüstride güncel çeşitli konularda seminerler verilecek.

Ve büyük süprize gelince. FIT Zirvesi’nin son günü, FIT Girişim Pazaryeri’ne katılan 40 girişim arasından seçilecek 10 girişim yarışmaya katılarak ilk üçe girebilmek için jüriye sunumlarını yapacaklar.

On binin üzerinde ziyaretçi hedeflenen böylesine bir iş fuarında girişiminizi potansiyel müşterilerinize doğrudan tanıtmak, yeni iş bağlantıları hatta satış yapmak ve belki de yatırımcılarla tanışmak kesinlikle kolayca bulunmaz bir fırsat. Hem eğitim, hem tanınma, hem satış/pazarlama hem de networking anlamında girişimcilerimize önemli fayda sağlayacak bu etkinliği sakın kaçırmayın. FIT Zirvesi ve Girişim Pazaryeri hakkında detaylı bilgiyi ve girişiminizle nasıl başvuru yapacağınızı şu adresten öğrenebilirsiniz: www.fitzirve.com

Buraya kadar girişimcilere etkinliğin neler katabileceğinden bahsettik. Bir de madalyonun öbür yüzü var tabi; fuar katılımcıları ve ziyaretçileri olan firmalar. Bu firmalar ağırlıklı olarak üretim/imalat sektöründen. Bu firmalara sunabileceğiniz teknolojik çözümler, o firmalar için de önemli bir fırsat olabilir. Belki de aradıkları inovasyon ve çözüm sizdedir. FIT Girişim Pazaryerine katılacak 40 girişim, fuarda bir çeşit teknoloji kümelenmesi de oluşturacağından, fuar ziyaretçileri ve katılımcıları için de teknoloji tabanlı çözüm tedariği ve iş ortağı bulmak için bir fırsat olacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendiren girişimler için 2018 güzel ve keyifli bir yıl olabilir. Bu vesileyle herkese iyi yıllar dilerim!


Originally published at Girişimcilik, Gelişim, Yaşam.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store