Yazınız oldukça faydalı uzun zamandır ingilizcemi geliştirebileceğim bir kaynak arıyordum.
Tunahan Karlıbaş
1

Merhaba, okuduğunuz için teşekkürler. Terimler için ben http://tureng.com/ sitesini kullanıyorum. Bir kelimeyi arattığınızda genel anlamları dışında listenin altında hangi kategoride (matematik, tıp, müzik vs.) ne anlama geldiğini de veriyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.