Sign in

Software Engineer. Founder @ Keove

Following this tutorial, you will be able to create your own private podspec and pod repositories to publish and use your private iOS libraries in any project.

Create a library Project with CocoaPods template tool

> pod lib create LibraryName (PodName)

After the command is run, cocoapods will ask a few questions and you will need to make desicions between the options provided. Some of them are ;

· iOS-MacOS

· Swift-ObjC

· Should example project be included or not

· Testing Framework

· View based testing should be included or not

After chosing the preferred options, a library project along with a workspace will be created.

Edit Pod Metadata

There…


iOS’ta resimli bildirim gönderimi için gerekli kodları anlatan bir çok makale zaten var. Bunun yerine, kodu doğru yazdığınız halde çalışmadığını görüp cinnet geçirmenize sebep olabilecek problemler için bir checklist yaptım.

Photo by J. Kelly Brito on Unsplash

1- Oluşturduğunuz notification service extension’ın min deployment target’ını, uygulamanınki ile aynı versiyona düşürün. Bunu hemen şimdi yap.

2- Bildirim gönderirken, apns içerisinde “mutable-content” değerinin 1 (true) olarak gönderildiğinden emin ol. Payload’u kim hazırlıyorsa, bunu mutlaka yapmalı.

{
"aps": {
"alert": {
"title": "Rich Push Notification",
"subtitle": "With Image",
"body": "Hey whats up?"
},
"mutable-content": 1
},
"image_url": "your image url here",
}

3- Debug session’ını notification service extension’ının process’ine attach et ve bildirim geldiğinde buradaki didReceive metodunun çalıştığına emin ol.

4- UNNotificationAttachment oluştururken, verdiğin url path’in mutlaka bir file url’i olması gerekiyor. Şurada güzel bir çözüm var ;
https://stackoverflow.com/a/47650824

Çağrı Özdeş

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store