Milos Cajthaml (– cítí se pozitivně)

Já jsem tak pilnej! Z Motola2 jsem už překročil v psaní magickou hranici 200 stránek (203). No Turci mi dodavají novou inspiraci svými excesy.

milos cajthaml
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.