Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi?
Selin Naz Aktaş
42936

Ben de tebrik etmek için hesap açanlardanım :)
Ajans tarafını görmüş sonrasında müşteri tarafına geçmiş ve orayı da görmeye devam eden biri olarak buraya bir kalp bırakmak istedim.

Like what you read? Give Can Direkli a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.