‘สุขุมพันธุ์’ วอน ขอให้คนกรุงเทพฯ อาบน้ำคลอง

เนื่องจากปัญหาสภาวะขาดน้ำของกรุงเทพฯ เป็นที่เดือดร้อนกับคนจำนวนมาก และเมื่อผู้ว่าฯ กทม. ถูกถามว่าจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไร มรว. สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า “น้ำในกรุงเทพฯเราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ กรุงเทพฯเป็นจังหวัดที่มีคลองเยอะที่สุดในโลก ถ้าน้ำไม่พอใช้ ก็ไปอาบในคลองสิ บรรพบุรุษเราทำแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้ว ทำไมเราจะทำไม่ได้” มรว. สุขุมพันธุ์ ยังกล่าวต่อด้วยว่า “ที่เห็นเป็นสีเขียวๆน่ะ แร่ธาตุตามธรรมชาติทั้งนั้น ก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละ สะอาด ดื่มได้เหมือนกัน แหล่งน้ำก็มาจากที่เดียวกัน” จึงขอความร่วมมือประชาชนเลิกอาบน้ำประปาแล้วหันมาอาบน้ำคลองแทน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.