สวัสดีทุกคน เราชื่อแคนดี้ ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะ Software Engineering, KMITL ปี 4 ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ มารีวิวการฝึกงาน 2 เดือนเต็มกับทีม User Experience ที่บริษัท Tencent (Thailand)

ก่อนเข้าเนื้อหา เรามาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า Tencent คือบริษัทอะไร? และมี Product อะไรบ้าง?

Tencent เป็นบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยีบน Internet อย่างครบวงจร เช่น Sanook.com, …

Chanyanuch Likitpanjamanon

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store