Tasarım Odaklı Düşünce’nin Özüne İniyoruz

Image for post
Image for post

Yaratıcı düşünce dedikleri aslında insanın özünde olan keşfetme arzusu. Birçok canlıda olduğu gibi insanın da genleriyle gelen yetilerden bir tanesi. Fakat diğer canlılardan farklı olarak insan, gelişmiş beyin yapısıyla soyut kavramlar yaratmış, çevresindeki deneyimleri yorumlayarak, çeşitli motivasyonlar ve keşfetme arzusuyla bulunduğu yaşama yenilikler getirmiş. Yaratıcılığımız zaten bu sistemin içerisindekileri gözlemleyerek anlamlandırıp yorumladığımız şeyler. Bazen yaşayan, organik, doğal bir sistemin içerisinde var olduğumuzu unutuyor, yarattığımız yapay sistemleri doğallaştırıyoruz. Güdüsel olarak sahip olduğumuz merak duygusu, yarattığımız yapay kültürel normlar içerisinde problem olarak görülüyor. Bazı durumlarda topluma uymak için, yarattığımız konfor alanlarından çıkmamayı tercih ederek insanlığımıza yabancılaşıyoruz.

Yaratım…


What is the Brand and Product Identity Relationship?

Image for post
Image for post
Nestle Chocolate Mould Design

Nestle is the brand which introduces chocolate to the Turkey Market in 1927. Damak, a local brand of Nestle is the first chocolate with pistachio in Turkey market since 1933. Damak is more than a chocolate, it represents the history and the culture of the last century by fresh brand identity.

Aiming to be chocolate of everyone that can remember with a sincere smile and share with others.

Well, can the Damak chocolate designs carry the identity of this remarkable brand?

This is the story of how a design MSc dissertation turns…


Günümüz gelişen teknolojiyle farklı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Tabi, pazar da gerek firma gerekse birey temelinde, bu ihtiyaçları sağlamak için farklı yöntemler ve düşünce yapılarına ihtiyaç duyuyor. Peki ne bu ihtiyaçlar? 21.yüzyılın temel becerileri iletişim, sorgulama, yaratım ve işbirliği. Yani, 21.yüzyıl diyor ki, hayatta kalmak için; sorgulayın, insanlarla yapıcı iletişimler kurup, ortak hareket ederek çevrenizdeki problemlere çözüm yaratın. Tasarım Odaklı Düşünce (TOD) de bu becerileri sağlayan düşünce yapılarından bir tanesi. TOD, problemin tanımından, problemin çözümüne geçen süreçteki düşünce sistematiği. Buradaki ‘’problem’’ tanımı da her fikrin altında yatan temel motivasyon. Problemi tanımlamak zordur çünkü gündelik hayatta çözdüğümüz birçok problemin farkında bile…

Can Guvenir

Design / Research / Education canguvenir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store