Tasarım Odaklı Düşünce’nin Özüne İniyoruz

Yaratıcı düşünce dedikleri aslında insanın özünde olan keşfetme arzusu. Birçok canlıda olduğu gibi insanın da genleriyle gelen yetilerden bir tanesi. Fakat diğer canlılardan farklı olarak insan, gelişmiş beyin yapısıyla soyut kavramlar yaratmış, çevresindeki deneyimleri yorumlayarak, çeşitli motivasyonlar ve keşfetme arzusuyla bulunduğu yaşama yenilikler getirmiş. Yaratıcılığımız…

Günümüz gelişen teknolojiyle farklı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Tabi, pazar da gerek firma gerekse birey temelinde, bu ihtiyaçları sağlamak için farklı yöntemler ve düşünce yapılarına ihtiyaç duyuyor. Peki ne bu ihtiyaçlar? 21.yüzyılın temel becerileri iletişim, sorgulama, yaratım ve işbirliği. Yani, 21.yüzyıl diyor ki, hayatta kalmak için; sorgulayın, insanlarla yapıcı iletişimler…

Can Guvenir

Design / Research / Education canguvenir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store