Sizlere sevdiğim bir framework olan Anime.js den bahsetmek istiyorum. Zaten çoğu tasarımcıyı Java Script’i sevdiren, onun animasyon dünyasına yatkın olması ve zaman tasarrufu sağlaması olarak düşünüyorum. Çünkü binlerce satırdan oluşan animasyon efektlerini kütüphane haline getirip tasarım ve yazılımcılar için derleyip ücretsiz sunan framework’ler bulmak mümkün. Anime.js de bunlardan biri ve tamamen ücretsizdir.

Bu kütüphane ile nesnelerinizi Dom aracı ile katman katman sayfa animasyonları oluşturabilirsiniz. Animasyon yapmanız için Java Script temel kavramlarını bilmeniz yeterli olacaktır. Yalnız yaptığınız animasyonlara özellikler katmak istediğinizde Java Script’in biraz temeline hakim olmanız gerekmektedir.

Tüm yardımcı belgeleri ve dokümanları kendi GitHub sayfasından ulaşabilir ve CodePen sayfasından yapılan örneklere bakmanızı tavsiye ederim.

İlk olarak 3 Şubat 2018 tarihinde www.canibrahim.com adresinde yayınlanmıştır.

Can İbrahim Koç

UX/UI Developer and Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store