Canlı Bahis Taktikleri

Canlı bahis oynarken dikkat edeceğiniz en önemli unsur güvenilir bir bahis sitesi seçmektir.

Image for post
Image for post

Benjabet Giriş

  1. Analiz. Oynayacağınız bahisi analiz edin. Takımın kendi evinde ve deplasmanda attığı ve yediği golleri, cezalı, sakat oyuncu durumları, son maçlardaki form grafiği bir bahis almadan önce size oldukça fazla yardımcı olacaktır.
Image for post
Image for post

2.Maçları izleyin.Canlı bahis oynamanın en avantajlı yanı maçın durumuna göre bahis oynayabilmenizdir. Maç öncesi analize göre oynadığınız canlı bahisi izleyerek avantaj sahibi olursunuz. Maç içi hamlelerinizi her zaman cebinizde saklayın.

Image for post
Image for post

3.Son 15 dakika çok önemlidir. Futbol müsabakalarında son 15 dakika usta canlı bahisçilerin en fazla oyun aldığı dakika aralığıdır. İtalyada’da zona cesarini olarak adlandırılan bu taktikte 75 dakikalık bölümde ortaya çıkan istatistiklere ve oynanılan oyuna göre oldukça isabetli tahminler yapabilmeniz mümkündür.

Image for post
Image for post

4.Alt/ Üst bahisleri. Bol gollü maçları severiz. Güçlü iki rakibin karşılaşması yada yüksek profilli bir turnuvada takımlar ne olursa olsun sonuç odaklı oyun sergiler. 1–0 olsun bizim olsun mantığı özellikle büyük maçlarda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Sonucu çok önemli olan maçlarda üst bahis alırken 2 kere düşünün.

Image for post
Image for post

5.Canlı bahis kurtarıcınız olabilir. Maç öncesi yüksek orandan ev sahibi yener seçeneğiyle taraf bahisi aldınız ve işler umduğunuz gibi gitmedi. İkinci yarı başlarken deplasman takımın çifte şans oranı bahisinizi kurtarıyorsa, maçın gidişatına ve herseyden önce iç sesinize göre sigorta bahisi alarak en azından olası kaybınızı minimize edebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store