คริสตจักรที่ตกต่ำ คืออะไร
...
ถาม.
ขอ อ.ช่วย ขยายความในขอนี้ให้ทีครับ
17. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ คจ. ศาสนาแล้ว
18. ไม่มีส่วนใน คจ. ที่ตายแล้ว
19. ไม่มีส่วนใน คจ. ที่เป็นอุ่น ๆ
20. ไม่เกี่ยวข้องกับ คจ. ชาวโลกอีกต่อไป
21. ไม่มีส่วนอะไรกับ คจ. ที่มีใจเยือกเย็น
ขบอคุณครับ
...
ตอบ
1. คจ ศาสนา คือ คจ. ที่แปลความหมายพระคำพระเจ้าผิดและดำเนินชีวิตขึ้น ลง สุข ทุกข์ ดี บาป ชีวิตไปไม่ถึงสุขทุกเวลาและไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ การแปลผิดเรียกว่านำเชื้อมาผสมใส่พระคำพระเจ้า
ผู้เชื่อมากมายทุกวันนี้เหลือเพียงแค่ความเชื่อและการนับถือศาสนาคริสต์เพราะไม่เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ เขาเพียงแค่ไปร่วมนมัสการอาทิตย์ละครั้ง ร่วมกิจกรรมเล็กน้อย ทำทุกสิ่งด้วยการใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ใจดีก็ทำใจไม่ดีก็ท้อ
2. คจ. ที่ตายแล้ว คือ เหล่าผู้เชื่อที่ยังใช้คนเก่า หรือมนุษย์อาดามในการทำดีเพื่อพระเจ้า ทุกสิ่งที่เขาก่อขึ้นจึงเป็นความดีที่ตายแล้ว ถวายแด่พระเจ้าไม่ได้ พระเจ้าต้องการให้เราใช้ตัวใหม่เพื่อดำเนินชีวิตและรับใช้ จึงเรียกว่าความดีที่มีชีวิตอยู่
3. คจ. ที่เป็นอุ่นๆ คือ เหล่าผู้เชื่อที่ไม่ร้นรนกระตือรือร้น ไม่ใส่ใจเรื่องอ่าน อธ เป็นพยาน ประกาศ รับใช้ ฯลฯ พูดง่ายๆ ก็คือขี้เกียด จะร้อนก็ไม่ร้อนก็คือไม่ร้อนรน จะเย็นก็ไม่เย็นคือจะหนีก็ไม่กล้าหนีไปเพราะกลัวพระเจ้าลงโษหรือกลัวไม่ รอด แต่เป็นอุ่นๆ อยู่ ก็คือ อธ บ้าง อ่านบ้าง ไปโบสถ์บ้าง รับใช้บ้างเป็นบางเวลา เฉยๆ ชาๆ ใช้เวลาอยู่กับเรื่องของเนื้อหนังมากกว่าฝ่ารยวิญญาณ
4. คจ. ชาวโลก คือ คจ. ที่นำเอาฝ่ายโลกสิ่งที่เป็นของโลกเข้ามาใช้ใน คจ. อย่างเช่น งานวันเกิด ความรอบรู้สติปัญญาวิทยาศาสตร์คำสอนจากศาสนาต่างๆ
5. คจ. ท้อแท้ คือ คจ. ที่อ่อนกำลังและไม่สู้ ท้อแท้ถดถอยขึ้นบ้างลงบ้างสู้บ้างไม่สู้บ้าง ไม่มั่นคงในการก้าวเดินไปกับพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าเปิดตาเราพบอาหารแข็งที่เป็นอาหารผู้ใหญ่ เราได้เข้าสู่การพักสงบในพระเจ้าและกระบวนการการเปลี่ยนแปลง ตามแบบของพระเจ้า 
คจ ที่ยังใช้ระบบศาสนาก็ไม่ช่วยอะไรเรามีแต่จะทำให้เราตกต่ำเหมือนเดิม 
พระเยซูเตือนให้ คจ กลับใจ แต่มาถึงสมัยนี้คงยากมากที่จะมีการกลับใจทั้ง คจ เราจึงต้องหนีออกมาและค้นหา คจ ผู้ชนะเพื่อร่วมกันเสริมสร้างกันและกันเพื่อจะไม่ต้องรับโทษเป็นเวลาพันปีกับพวกเขาเมื่อพระเยซูกลับมาครับ

(มานาที่ซ่อนไว้)

Like what you read? Give Canon Christrasakoon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.