สรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงเปิดตาแก่ผมและพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านและทรงให้ผมและพี่น้องได้จำเริญมากยิ่งขึ้นโดยพระคุณของพระองค์ผู้ทรงทำแทนตลอดทุกวันเวลาด้วยความเชื่อของเราคือความเชื่อด้วยตัวใหม่คนใหม่ในพระคริสต์คือมนุษย์วิญญาณในโลกวิญญาณแห่งความจริงขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับพระคุณและสันติสุขและแม่น้ำแห่งชีวิตในพระเยซู ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าครับ เอเมนๆๆ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Canon Christrasakoon’s story.